The Government of the Republic of Montenegro
Directorate for Public Procurement

Pursuant Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova,
Number 04-119/18
Place and Date Podgorica 13/12/2018


Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova,


Invitation Number 04-119/18
For Open Procedure

I Name and Address of the Contracting Authority

Contracting Authority
Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova
Contact Person
Ana Jovanovic
Address
Novaka Miloševa 18
Postal No.
81 000
Town
Podgorica
Identification No.
02760517
Telephone
020 /446 327
Fax
Electronic Mail(e-mail)
ana.jovanovic@t-com.me
Internet page
www.mrt.gov.me

II Subject Of Public Procurement45240000-1 Radovi na izgradnji hidrogradevnih objekata

Description (addition)

Izvođenje radova na izgradnji vodosnabdijevanja uslužno – servisnih objekata na lokaciji planinskog centra „Cmiljača “ Opština Bijelo Polje

Mark if the subject of the public procurement is procured as:III Data on conclusion of framework agreement (if applicable)

Public procurement foresees conclusion of a framework agreement


IV Estimated Value of The Public Procurement

Estimated Value of The Public Procurement with VAT 1,200,000.00 €

V The criteria for the choice of the best bid


VI Other Information (if applicable)

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora Naručiocu preda:
- polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane investitorima ili trećim licima u vezi sa obavljanjem djelatnosti sa osiguranom aktivnošću koja se odnosi na djelatnost građenja objekta, odnosno izvođenja pojedinih radova na građenju objekta i limitom pokrića (sumom osiguranja) minimum 250.000,00 eura. Ovo osiguranje mora da pokrije rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak. U polisi se mora navesti da se ista izdaje za predmetnu javnu nabavku broj: 04-119/18 za Izvođenje radova na izgradnji vodosnabdijevanja uslužno – servisnih objekata na lokaciji planinskog centra „Cmiljača “ Opština Bijelo Polje.
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

Garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora, sa rokom važnosti za vrijeme roka izvršenja Ugovora. Ova garancija mora da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija dužan da u roku od pet dana prije isticanja roka izvršenja Ugovora, dostavi naručiocu:

Garanciju za potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora sa rokom važnosti identičnim sa garantnim rokom predviđenim ovim ugovorom. Ova garancija mora da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

VII Contract


Tenderska dokumentacija

Document type Filename Size (KB) Upload date
Tenderska dokumentacija tenderska dokumentacija 04-119-18.doc 1223.5 13/12/2018 10:27:56


Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Document type Filename Size (KB) Upload date
Pojasnjenje tenderske dokumentacije pojasnjenje 01.02.2019..docx 17.53 01/02/2019 14:20:18
Izmjena tenderske dokumentacije 04-119-18 izmjena td 16.01.2019..docx 34.25 16/01/2019 12:15:59
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena vodosnabdijevanje cmiljaca 01 02 2019.docx 48.48 01/02/2019 13:27:20
Izmjena tenderske dokumentacije 04-119-18 izmjena td 25.01.2019..docx 46.09 25/01/2019 11:03:32
Izmjena tenderske dokumentacije 04-119-18 izmjena td 27.12.2018..docx 33.9 27/12/2018 13:51:28


Decisions

Document type Filename Size (KB) Upload date
Decision odluka o izboru 04-119-19.pdf 9951.12 19/04/2019 12:25:54


Contracts

Document type Filename Size (KB) Upload date
Contract ugovor 04-119-18 indel inzenjering_2019_09_12_12_21_03_866.pdf 4495.24 12/09/2019 13:21:05

Place and date of publication:

Portal of the Public Procurement Administration: portal.ujn.gov.me
last change on date: 12/09/2019 13:27:04

Print this page