The Government of the Republic of Montenegro
Directorate for Public Procurement

Pursuant Uprava javnih radova,
Number 04-15/19
Place and Date Podgorica 14/03/2019


Uprava javnih radova,


Invitation Number 04-15/19
For Open Procedure

I Name and Address of the Contracting Authority

Contracting Authority
Uprava javnih radova
Contact Person
Safet Tahirović
Address
Novaka Miloševa 18
Postal No.
81000
Town
Podgorica
Identification No.
11044620
Telephone
020/230-227
Fax
Electronic Mail(e-mail)
ujr@ujr.gov.me
Internet page
www.ujr.gov.me

II Subject Of Public Procurement45200000-9 Radovi na objektima ili dijelovima objekata niskogradnje i visokogradnje

Description (addition)

Predmet javne nabavke je rekonstrukcija lokalnog puta Rožaje - Štedim u Rožajama (V faza)

Mark if the subject of the public procurement is procured as:III Data on conclusion of framework agreement (if applicable)

Public procurement foresees conclusion of a framework agreement


IV Estimated Value of The Public Procurement

Estimated Value of The Public Procurement with VAT 1,385,000.00 €

V The criteria for the choice of the best bid


VI Other Information (if applicable)

Način plaćanja je: virmanski, putem privremenih mjesečnih situacija i konačnog obračuna izvedenih radova.

Rok plaćanja je: 30 dana od dana ovjere i potpisivanja privremene mjesečne i okončane situacije, od strane nadzornog organa i naručioca.

Izvođač će privremenu mjesečnu situaciju dostavljati Nadzornom organu preko građevinskog dnevnika najkasnije do 10-og u mjesecu za prethodni mjesec u kojem su izvršeni radovi. Nadzorni organ će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, odmah ovjeriti.


Izabrani ponuđač-izvođač je dužan da, prije potpisivanja ugovora, dostavi :

-polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane investitorima ili trećim licima u vezi sa obavljanjem djelatnosti sa osiguranom aktivnošću koja se odnosi na djelatnost stručnog nadzora nad građenjem objekata i limitom pokrića (sumom osiguranja) od 100.000,00 eura, sa rokom važnosti za vrijeme roka izvršenja Ugovora. Ovo osiguranje mora da pokrije rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak. U polisi se mora navesti da se ista izdaje za javnu nabavku broj: 04-15/19 od 14.03.2019.godine, za rekonstrukciju lokalnog puta Rožaje – Štedim u Rožajama.
.


• Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi naručiocu:
- garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora, sa rokom važnosti za vrijeme roka izvršenja Ugovora. Ova garancija mora da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

Izvodjač je obavezan da u roku od deset dana prije isticanja roka izvršenja Ugovora dostavi NARUČIOCU garanciju za potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza za vrijeme trajanja garantnog roka u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora sa rokom važnosti identičnim sa garantnim rokom predviđenim ovim ugovorom. Ova garancija mora da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

VII Contract


Tenderska dokumentacija

Document type Filename Size (KB) Upload date
Tenderska dokumentacija td rozaje stedim v faza.docx 125.91 14/03/2019 11:18:36


Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Document type Filename Size (KB) Upload date
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena td rožaje štedim v faza 19.03.2019..docx 35.27 19/03/2019 12:45:58
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena td rožaje štedim v faza 26.03.2019. god.docx 20.32 26/03/2019 13:06:13


Decisions

Document type Filename Size (KB) Upload date
Decision odluka o izboru 04-15-19.pdf 5877.49 31/05/2019 14:18:55


Contracts

Document type Filename Size (KB) Upload date
Contract ugovor tofi-04-15-19-rozaje stedim 5 faza_2019_06_20_13_17_15_029.pdf 3410.74 20/06/2019 13:35:05

Place and date of publication:

Portal of the Public Procurement Administration: portal.ujn.gov.me
last change on date: 20/06/2019 14:12:51

Print this page