The Government of the Republic of Montenegro
Directorate for Public Procurement

Pursuant Uprava javnih radova,
Number 01-27/19
Place and Date Podgorica 26/03/2019


Uprava javnih radova,


Invitation Number 01-27/19
For Open Procedure

I Name and Address of the Contracting Authority

Contracting Authority
Uprava javnih radova
Contact Person
Lidija Prnjat
Address
Novaka Miloševa 18
Postal No.
81000
Town
Podgorica
Identification No.
11044620
Telephone
020/230-227
Fax
Electronic Mail(e-mail)
ujr@ujr.gov.me
Internet page
www.ujr.gov.me

II Subject Of Public Procurement71247000-1 Nadzor radova na izgradnji

Description (addition)

Predmet javne nabavke je vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja radovana rekonstrukciji puta od Ski rezorta ''Kolašin 1450'' – Jezerine – Ski rezorta ''Kolašin 1600'' - potporne konstrukcije – II faza. Stručni nadzor vršiti u skladu sa odredbama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. listu CG", br. 42/2011, 57/2014, 28/2015 i 42/2017).

Mark if the subject of the public procurement is procured as:III Data on conclusion of framework agreement (if applicable)

Public procurement foresees conclusion of a framework agreement


IV Estimated Value of The Public Procurement

Estimated Value of The Public Procurement with VAT 20,000.00 €

V The criteria for the choice of the best bid


VI Other Information (if applicable)

Izabrani ponuđač-izvršilac je dužan da, prije potpisivanja ugovora, dostavi :

-polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane investitorima ili trećim licima u vezi sa obavljanjem djelatnosti sa osiguranom aktivnošću koja se odnosi na djelatnost stručnog nadzora nad građenjem objekata i limitom pokrića (sumom osiguranja) od 200.000,00 eura, sa rokom važnosti za vrijeme roka izvršenja Ugovora. Ovo osiguranje mora da pokrije rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak. U polisi se mora navesti da se ista izdaje za predmetnu javnu nabavku broj:01-27/19 od 26.03.2019. godine, vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja radovana rekonstrukciji puta od Ski rezorta ''Kolašin 1450'' – Jezerine – Ski rezorta ''Kolašin 1600'' - potporne konstrukcije – II faza.


Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci podnese naručiocu neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv, garanciju banke na iznos od 5% ugovorene vrijednosti, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza u ugovorenom roku (Garancija za dobro izvršenje Ugovora).

Garancija za dobro izvršenje Ugovora će biti sastavni dio Ugovora.

VII Contract


Tenderska dokumentacija

Document type Filename Size (KB) Upload date
Tenderska dokumentacija td nadzor - rekonstr.puta kolašin 1450-jezerine-kolašin 1600.doc 461 25/03/2019 12:42:40


Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Document type Filename Size (KB) Upload date
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena td.docx 21.44 16/04/2019 15:02:02


Decisions

Document type Filename Size (KB) Upload date
Decision odluks o izboru 01-27-19-kolasin 1450_2019_06_21_08_52_05_485-compressed....pdf 5667.34 21/06/2019 09:34:32


Contracts

Document type Filename Size (KB) Upload date
Contract ugovor 01-27-19-pred.za građ.nadzor.pdf 2969.86 30/07/2019 08:03:46

Place and date of publication:

Portal of the Public Procurement Administration: portal.ujn.gov.me
last change on date: 30/07/2019 09:41:36

Print this page