The Government of the Republic of Montenegro
Directorate for Public Procurement

Pursuant Uprava javnih radova,
Number 04-23/19
Place and Date Podgorica 09/04/2019


Uprava javnih radova,


Invitation Number 04-23/19
For Open Procedure

I Name and Address of the Contracting Authority

Contracting Authority
Uprava javnih radova
Contact Person
Ljiljana Vukovi'
Address
Novaka Miloševa 18
Postal No.
81000
Town
Podgorica
Identification No.
11044620
Telephone
020/230-227
Fax
Electronic Mail(e-mail)
ujr@ujr.gov.me
Internet page
www.ujr.gov.me

II Subject Of Public Procurement45240000-1 Radovi na izgradnji hidrogradevnih objekata

Description (addition)

Predmer javne nabavke je izvođenje radova na regulaciji korita rijeke grnčar, u Gusinju, IV faza.

Mark if the subject of the public procurement is procured as:III Data on conclusion of framework agreement (if applicable)

Public procurement foresees conclusion of a framework agreement


IV Estimated Value of The Public Procurement

Estimated Value of The Public Procurement with VAT 200,000.00 €

V The criteria for the choice of the best bid


VI Other Information (if applicable)

Izabrani ponuđač-izvođač je dužan da, prije potpisivanja ugovora, dostavi :
Polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane investitorima ili trećim licima u vezi sa obavljanjem djelatnosti sa osiguranom aktivnošću koja se odnosi na djelatnost građenja objekata odnosno izvođenja pojedinih radova na građenju objekta i limitom pokrića (sumom osiguranja) koji iznosi 100.000,00 eura, sa rokom važnosti za vrijeme roka izvršenja Ugovora. Ovo osiguranje mora da pokrije rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak. U polisi se mora navesti da se ista izdaje za javnu nabavku broj: 04-23/19 od 09.04.2019. godine, za izvođenje radova na regulaciji korita rijeke Grnčar, Gusinje, IV faza.

• Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi naručiocu:
Garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora, sa rokom važnosti za vrijeme roka izvršenja Ugovora. Ova garancija mora da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

Izvodjač je obavezan da u roku od deset dana prije isticanja roka izvršenja Ugovora dostavi NARUČIOCU garanciju za potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza za vrijeme trajanja garantnog roka u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora sa rokom važnosti identičnim sa garantnim rokom predviđenim ovim ugovorom. Ova garancija mora da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

VII Contract


Tenderska dokumentacija

Document type Filename Size (KB) Upload date
Tenderska dokumentacija td radovi - regulacija korita grnčar - gusinje - iv faza.docx 119.95 08/04/2019 09:03:03


Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Document type Filename Size (KB) Upload date
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena grancar 04.06.docx 19.34 04/06/2019 01:51:18
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena td nadzor - 09.05.2019.god.docx 20.16 09/05/2019 12:25:46


Decisions

Document type Filename Size (KB) Upload date
Decision odluka o izboru 04-23-19-rijeka grncar u gusinju 4 faza_2019_08_16_08_28_17_034-min.pdf 7663.12 16/08/2019 08:44:46


Contracts

Document type Filename Size (KB) Upload date

Place and date of publication:

Portal of the Public Procurement Administration: portal.ujn.gov.me
last change on date: 16/08/2019 08:59:06

Print this page