The Government of the Republic of Montenegro
Directorate for Public Procurement

Pursuant Uprava javnih radova,
Number 04-30/19
Place and Date Podgorica 10/06/2019


Uprava javnih radova,


Invitation Number 04-30/19
For Open Procedure

I Name and Address of the Contracting Authority

Contracting Authority
Uprava javnih radova
Contact Person
Rešad Nuhodžić
Address
Novaka Miloševa 18
Postal No.
81000
Town
Podgorica
Identification No.
11044620
Telephone
020/230-227
Fax
Electronic Mail(e-mail)
ujr@ujr.gov.me
Internet page
www.ujr.gov.me

II Subject Of Public Procurement45233120-6 Radovi na izgradnji puteva

Description (addition)

Predmet javne nabavke je sanacija lokalnog puta Han Garančića-Opasanica, u skladu sa predmjerom radova koji je sastavni dio tenderske dokumentacije.

Mark if the subject of the public procurement is procured as:III Data on conclusion of framework agreement (if applicable)

Public procurement foresees conclusion of a framework agreement


IV Estimated Value of The Public Procurement

Estimated Value of The Public Procurement with VAT 430,000.00 €

V The criteria for the choice of the best bid


VI Other Information (if applicable)

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude.

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija (u daljem tekstu: Izvođač) dužan je da prije zaključenja ugovora o javnoj nabavci preda Naručiocu neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 5% ugovorene vrijednosti, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i kvalitetno izvršenje ugovorenih obaveza.
Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi sedam dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora tj. od roka iz tačke X Poziva za javno nadmetanje.
U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, izvođač je dužan je da, na zahtjev Naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora.
Garancija za dobro izvršenje ugovora biće sastavni dio Ugovora.
Ako Izvođač ne preda naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora prije zaključenja ugovora, smatra se da je odustao od ponude.
U slučaju iz prethodnog stava Naručilac će aktivirati garanciju ponude.
Ako Izvođač ne produži važenje garancije za dobro izvršenje ugovora, Naručilac će aktivirati ovu garanciju.
Garancija za otklanjanje nedostataka u garantnom roku
Izvođač je obavezan da najkasnije deset dana prije isticanja roka važenja garancije za dobro izvršenje ugovora dostavi Naručiocu bezuslovnu i plativu na prvi poziv garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora sa rokom važnosti identičnim sa garantnim rokom predviđenim ovom tenderskom dokumentacijom.
Ako Izvođač ne dostavi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti

U skladu sa članom 131 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izugradnji objekata (“Službeni list Crne Gore broj 064/17 i 44/2018“) i Uredbom o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata (“Službeni list Crne Gore”, br.068/17 ), Izvođač je dužan je da prije početka radova zaključi ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane Naručiocu i trećim licima od vršenja ugovorenih usluga i da Naručiocu preda polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti na iznos od 100.000,00 eura, sa rokom važenja od dana početka izvođenja radova do dana isteka garantnog roka.

U polisi osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se navede da se odnosi na predmetnu javnu nabavki broj: 04-30/19 od 10.06.2019. godine za izvođenje radova na sanaciji lokalnog puta Han Garančića-Opasanica i da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak.

VII Contract


Tenderska dokumentacija

Document type Filename Size (KB) Upload date
Tenderska dokumentacija tenderska dokumentacija opasanica.doc 598 10/06/2019 11:44:03


Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Document type Filename Size (KB) Upload date


Decisions

Document type Filename Size (KB) Upload date
Decision odluka o izboru 04-30-19.pdf 4671.69 01/08/2019 09:50:12


Contracts

Document type Filename Size (KB) Upload date
Contract ugovor avio petrol-04-30-19-han garancica-opasanica_2019_08_16_08_14_51_741.pdf 3490.75 16/08/2019 08:40:21

Place and date of publication:

Portal of the Public Procurement Administration: portal.ujn.gov.me
last change on date: 16/08/2019 08:57:10

Print this page