The Government of the Republic of Montenegro
Directorate for Public Procurement

Pursuant Uprava javnih radova,
Number 01-32/19
Place and Date Podgorica 13/06/2019


Uprava javnih radova,


Invitation Number 01-32/19
For Open Procedure

I Name and Address of the Contracting Authority

Contracting Authority
Uprava javnih radova
Contact Person
Lidija Prnjat
Address
Novaka Miloševa 18
Postal No.
81000
Town
Podgorica
Identification No.
11044620
Telephone
020/230-227
Fax
Electronic Mail(e-mail)
ujr@ujr.gov.me
Internet page
www.ujr.gov.me

II Subject Of Public Procurement71247000-1 Nadzor radova na izgradnji

Description (addition)

Predmet javne nabavke je vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja radova na rekonstrukciji puta Plav-Vojno selo-Gusinje. Stručni nadzor vršiti u skladu sa odredbama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. listu CG", br. 42/2011, 57/2014, 28/2015 i 42/2017).

Mark if the subject of the public procurement is procured as:III Data on conclusion of framework agreement (if applicable)

Public procurement foresees conclusion of a framework agreement


IV Estimated Value of The Public Procurement

Estimated Value of The Public Procurement with VAT 70,000.00 €

V The criteria for the choice of the best bid


1. Najniža ponuđena cijena , No. of points 80.00

2. Kvalitet, No. of points 20.00

VI Other Information (if applicable)

Način i rok plaćanja

Način plaćanja: Virmanski po dostavljenim ovjerenim privremenim mjesečnim situacijama i okončanoj situaciji, na način što se 80% ugovorene cijene plaća po jednakim privremenim situacijama, a 20% ugovorene cijene se plaća po okončanoj situaciji.
Rok plaćanja: u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovjerene privremene odnosno okončane situacije.

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija (u daljem tekstu: Izvršilac usluga) dužan je da prije zaključenja ugovora o javnoj nabavci preda Naručiocu neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 5% ugovorene vrijednosti, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i kvalitetno izvršenje ugovorenih obaveza.

VII Contract


Tenderska dokumentacija

Document type Filename Size (KB) Upload date
Tenderska dokumentacija td nadzor - plav - vojno selo- gusinje.doc 5169.5 13/06/2019 10:11:02


Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Document type Filename Size (KB) Upload date


Decisions

Document type Filename Size (KB) Upload date


Contracts

Document type Filename Size (KB) Upload date

Place and date of publication:

Portal of the Public Procurement Administration: portal.ujn.gov.me
last change on date: 13/06/2019 10:38:00

Print this page