The Government of the Republic of Montenegro
Directorate for Public Procurement

Pursuant Uprava javnih radova,
Number 01-32/19
Place and Date Podgorica 13/06/2019


Uprava javnih radova,


Invitation Number 01-32/19
For Open Procedure

I Name and Address of the Contracting Authority

Contracting Authority
Uprava javnih radova
Contact Person
Lidija Prnjat
Address
Novaka Miloševa 18
Postal No.
81000
Town
Podgorica
Identification No.
11044620
Telephone
020/230-227
Fax
Electronic Mail(e-mail)
ujr@ujr.gov.me
Internet page
www.ujr.gov.me

II Subject Of Public Procurement71247000-1 Nadzor radova na izgradnji

Description (addition)

Predmet javne nabavke je vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja radova na rekonstrukciji puta Plav-Vojno selo-Gusinje. Stručni nadzor vršiti u skladu sa odredbama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. listu CG", br. 42/2011, 57/2014, 28/2015 i 42/2017).

Mark if the subject of the public procurement is procured as:III Data on conclusion of framework agreement (if applicable)

Public procurement foresees conclusion of a framework agreement


IV Estimated Value of The Public Procurement

Estimated Value of The Public Procurement with VAT 70,000.00 €

V The criteria for the choice of the best bid


1. Najniža ponuđena cijena , No. of points 80.00

2. Kvalitet, No. of points 20.00

VI Other Information (if applicable)

Način i rok plaćanja

Način plaćanja: Virmanski po dostavljenim ovjerenim privremenim mjesečnim situacijama i okončanoj situaciji, na način što se 80% ugovorene cijene plaća po jednakim privremenim situacijama, a 20% ugovorene cijene se plaća po okončanoj situaciji.
Rok plaćanja: u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovjerene privremene odnosno okončane situacije.

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija (u daljem tekstu: Izvršilac usluga) dužan je da prije zaključenja ugovora o javnoj nabavci preda Naručiocu neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 5% ugovorene vrijednosti, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i kvalitetno izvršenje ugovorenih obaveza.

VII Contract


Tenderska dokumentacija

Document type Filename Size (KB) Upload date
Tenderska dokumentacija td nadzor - plav - vojno selo- gusinje.doc 5169.5 13/06/2019 10:11:02


Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Document type Filename Size (KB) Upload date


Decisions

Document type Filename Size (KB) Upload date
Decision odluka o izboru 01-32-19_2019_10_02_08_19_17_457-min (1).pdf 5570.56 02/10/2019 08:39:57


Contracts

Document type Filename Size (KB) Upload date
Contract ugovor 01-32-19 civil engineer.pdf 3546.95 29/01/2020 08:02:42

Place and date of publication:

Portal of the Public Procurement Administration: portal.ujn.gov.me
last change on date: 29/01/2020 10:15:25

Print this page