CRNA GORA
Ministarstvo finansija
Uprava za javne nabavke

Naručilac "Komunalno-stambeno" DOO Herceg Novi,
Broj 2253/18
Mjesto i datum Herceg Novi 17/08/2018


"Komunalno-stambeno" DOO Herceg Novi, objavljuje


TENDERSKU DOKUMENTACIJU
broj: 2253/18
za Otvoreni postupak javne nabavke

I Podaci o naručiocu

Naručilac:
"Komunalno-stambeno" DOO Herceg Novi
Kontakt osoba/e:
Mladen Rostović, Branislava Vojvodić
Adresa:
Marka Vojnovića 1
Poštanski broj:
85340
Grad:
Herceg Novi
Identifikacioni broj:
02293218
Telefon:
031-324-999
Fax:
031-324-551
Elektronska pošta (e-mail):
komunalnohn@t-com.me
Internet stranica (web):
www.komunalnostambeno.me

II Predmet javne nabavke34134200-7 Istovarni kamioni

Opis (dodatak)

Nabavka polovnog specijalnog kamiona-grajfera

Označiti da li se predmet javne nabavke nabavlja kao:III Podaci o zaključivanju okvirnog sporazuma (ukoliko je primjenjivo)

Javna nabavka predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma


IV Procijenjena vrijednost javne nabavke

Procijenjena vrijednost javne nabavke u eurima sa uračunatim PDV-om: 43.500,00 €

V Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude


1. Najniža ponuđena cijena, broj bodova 80,00

2. Rok isporuke roba, broj bodova 10,00

3. Garantni period, broj bodova 10,00

VI Dodatne informacije

„Stambeno-komunalno“ DOO pokreće postupak javne nabavke polovnog specijalnog kamion-grajfera.
Naručilac je skratio rok za podnošenje ponuda sa 37 na 22 dana da bi se što hitnije izabrao ponuđač za predmetnu robu, koja je potrebna za obavljanje djelatnosti.
Naručilac je zahtjevima i uslovima iz predmetne tenderske dokumentacije ostavio dovoljno vremena za sastavljanje ponude zainteresovanim ponuđačima i smatra da je ovaj rok dovoljan.

VII Dokumentacija


Tenderska dokumentacija

Tip dokumenta Naziv fajla Veličina (KB) Datum unosa
Tenderska dokumentacija tenderska dokumentacija-grajfer.docx 95,16 17/08/2018 10:21:50


Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Tip dokumenta Naziv fajla Veličina (KB) Datum unosa
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena tenderske dokumentacij-grajfer.pdf 308,02 23/08/2018 09:23:58


Odluke (rješenja)

Tip dokumenta Naziv fajla Veličina (KB) Datum unosa
Odluka (rješenje) odluka-o-izboru-grajfer.doc 87,5 27/09/2018 07:15:59


Ugovori

Tip dokumenta Naziv fajla Veličina (KB) Datum unosa
Ugovor ugovor grajfer.pdf 1269,6 18/10/2018 08:42:46

Mjesto i datum objavljivanja:

Portal Uprave za javne nabavke: portal.ujn.gov.me
Zadnja izmjena dana: 18/10/2018 08:57:47

Štampaj stranu