CRNA GORA
Ministarstvo finansija
Uprava za javne nabavke

Naručilac "Komunalno stambeno" DOO Herceg Novi,
Broj 2353/18
Mjesto i datum Herceg Novi 31/08/2018


"Komunalno stambeno" DOO Herceg Novi, objavljuje


TENDERSKU DOKUMENTACIJU
broj: 2353/18
za Otvoreni postupak javne nabavke

I Podaci o naručiocu

Naručilac:
"Komunalno stambeno" DOO Herceg Novi
Kontakt osoba/e:
Branislava Vojvodić
Adresa:
Marka Vojnovića 1
Poštanski broj:
85340
Grad:
Herceg Novi
Identifikacioni broj:
02293218
Telefon:
031-324-999
Fax:
031-324-551
Elektronska pošta (e-mail):
komunalnohn@t-com.me
Internet stranica (web):
komunalnostambeno.me

II Predmet javne nabavke34144400-2 Vozila za održavanje puteva

Opis (dodatak)

Specijalni kamion za putarske i bravarske radove

Označiti da li se predmet javne nabavke nabavlja kao:III Podaci o zaključivanju okvirnog sporazuma (ukoliko je primjenjivo)

Javna nabavka predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma


IV Procijenjena vrijednost javne nabavke

Procijenjena vrijednost javne nabavke u eurima sa uračunatim PDV-om: 22.500,00 €

V Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude


1. Najniža ponuđena cijena, broj bodova 80,00

2. Rok isporuke roba, broj bodova 10,00

3. Garantni period, broj bodova 10,00

VI Dodatne informacije

„Stambeno komunalno“ DOO Herceg Novi pokreće postupak javne nabavke polovnog specijalnog kamiona za putarske i bravarske radove.
Naručilac je skratio rok za podnošenje ponuda sa 37 na 22 dana da bi se što hitnije izabrao ponuđač za predmetnu robu, koja je potrebna za obavljanje djelatnosti.
Naručilac je zahtjevima i uslovima iz predmetne tenderske dokumentacije ostavio dovoljno vremena za sastavljanje ponude zainteresovanim ponuđačima i smatra da je ovaj rok dovoljan.

VII Dokumentacija


Tenderska dokumentacija

Tip dokumenta Naziv fajla Veličina (KB) Datum unosa
Tenderska dokumentacija tenderska dokumentacija-specijalni kamion.docx 93,41 31/08/2018 08:31:59


Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Tip dokumenta Naziv fajla Veličina (KB) Datum unosa


Odluke (rješenja)

Tip dokumenta Naziv fajla Veličina (KB) Datum unosa
Odluka (rješenje) odluka o izboru-specijalni kamion.doc 90 12/10/2018 08:00:59


Ugovori

Tip dokumenta Naziv fajla Veličina (KB) Datum unosa
Ugovor ugovor-kamion za putarske radove.pdf 1162,99 06/11/2018 09:53:38

Mjesto i datum objavljivanja:

Portal Uprave za javne nabavke: portal.ujn.gov.me
Zadnja izmjena dana: 06/11/2018 10:02:30

Štampaj stranu