The Government of the Republic of Montenegro
Directorate for Public Procurement

Pursuant Uprava javnih radova,
Number 01-25/19
Place and Date Podgorica 22/03/2019


Uprava javnih radova,


Invitation Number 01-25/19
For Open Procedure

I Name and Address of the Contracting Authority

Contracting Authority
Uprava javnih radova
Contact Person
Safet Tahirović
Address
Novaka Miloševa 18
Postal No.
81000
Town
Podgorica
Identification No.
11044620
Telephone
020/230-227
Fax
Electronic Mail(e-mail)
ujr@ujr.gov.me
Internet page
www.ujr.gov.me

II Subject Of Public Procurement71247000-1 Nadzor radova na izgradnji

Description (addition)

Predmet javne nabavke je vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji puta Rožaje – Štedim – V faza . Stručni nadzor vršiti u skladu sa odredbama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. listu CG", br. 42/2011, 57/2014, 28/2015 i 42/2017).

Mark if the subject of the public procurement is procured as:III Data on conclusion of framework agreement (if applicable)

Public procurement foresees conclusion of a framework agreement


IV Estimated Value of The Public Procurement

Estimated Value of The Public Procurement with VAT 50,000.00 €

V The criteria for the choice of the best bid


VI Other Information (if applicable)

Izabrani ponuđač-izvršilac je dužan da, prije potpisivanja ugovora, dostavi :

-polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane investitorima ili trećim licima u vezi sa obavljanjem djelatnosti sa osiguranom aktivnošću koja se odnosi na djelatnost stručnog nadzora nad građenjem objekata i limitom pokrića (sumom osiguranja) od 200.000,00 eura, sa rokom važnosti za vrijeme roka izvršenja Ugovora. Ovo osiguranje mora da pokrije rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak. U polisi se mora navesti da se ista izdaje za predmetnu javnu nabavku broj:01-25/19 od 22.03.2019. godine, vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova rekonstrukciji puta Rožaje – Štedim – V faza.


Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci podnese naručiocu neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv, garanciju banke na iznos od 5% ugovorene vrijednosti, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza u ugovorenom roku (Garancija za dobro izvršenje Ugovora).

Garancija za dobro izvršenje Ugovora će biti sastavni dio Ugovora.

VII Contract


Tenderska dokumentacija

Document type Filename Size (KB) Upload date
Tenderska dokumentacija td nadzor -rožaje - štedim - v faza.doc 559.5 22/03/2019 09:29:49


Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Document type Filename Size (KB) Upload date
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena td nadzor - rožaje štedim 16.04.2019..docx 20.18 16/04/2019 12:25:37
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena td nadzor - rožaje štedim v faza 26.03.2019..docx 19.74 26/03/2019 13:07:45


Decisions

Document type Filename Size (KB) Upload date
Decision odluka o izboru 01-25-19.pdf 4776.13 31/05/2019 14:17:28


Contracts

Document type Filename Size (KB) Upload date
Contract ugovor 01-25-19 civil engineer_2019_07_24_11_35_13_649.pdf 2608.64 24/07/2019 11:49:52

Place and date of publication:

Portal of the Public Procurement Administration: portal.ujn.gov.me
last change on date: 24/07/2019 12:05:40

Print this page