The Government of the Republic of Montenegro
Directorate for Public Procurement

Pursuant Uprava javnih radova,
Number 01-16/20
Place and Date Podgorica 15/06/2020


Uprava javnih radova,


Invitation Number 01-16/20
For Open Procedure

I Name and Address of the Contracting Authority

Contracting Authority
Uprava javnih radova
Contact Person
Elzana Husović
Address
Arsenija Boljevića 2a, City Mall, III sprat
Postal No.
81000
Town
Podgorica
Identification No.
11044620
Telephone
020/230-227
Fax
Electronic Mail(e-mail)
ujr@ujr.gov.me
Internet page
www.ujr.gov.me/direkcija

II Subject Of Public Procurement71247000-1 Nadzor radova na izgradnji

Description (addition)

Predmet javne nabavke je vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja radova na izgradnji baznog objekta na lokalitetu “Cmiljača” u Opštini Bijelo Polje. Stručni nadzor vršiti prema Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. listu CG", br. 42/2011, 57/2014, 28/2015 i 42/2017) i Pravilnikom o načinu vršenja stručnog nadzora nad građenjem objekata (Sl. list CG br.18/18).

Mark if the subject of the public procurement is procured as:III Data on conclusion of framework agreement (if applicable)

Public procurement foresees conclusion of a framework agreement


IV Estimated Value of The Public Procurement

Estimated Value of The Public Procurement with VAT 60,000.00 €

V The criteria for the choice of the best bid


VI Other Information (if applicable)

Način i rok plaćanja

Način plaćanja: Virmanski po ovjerenim privremenim mjesečnim situacijama i okončanoj situaciji, na način što se 80% ugovorene cijene plaća po jednakim privremenim situacijama, a 20% ugovorene cijene se plaća po okončanoj situaciji.
Rok plaćanja: u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovjerene privremene odnosno konačne situacije.
Obaveza imenovanja
U skladu sa članom 124 stav 3 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, ponuđač je dužan da imenuje revizora koji će rukovoditi stručnim nadzorom nad građenjem cjelokupnog objekta, i revizore za pojedine radove na gradjenju objekta, i to: revizora za građevinske radove i revizora za arhitektonske radove.
U skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru, ponuđač je dužan da imenuje ovlašćeno lice koje će vršiti nadzor nad izvođenjem geodetskih radova.
Ponuđač je dužan da imenuje ovlašćeno lice koje će vršiti stručni nadzor nad geološkim radovima, koje posjeduje licencu, u skladu sa Zakonom o geološkim istraživanjima.
Takođe, ponuđač je dužan da, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Službeni list CG” br. 64/17 i 44/18), imenuje ovlašćenog inženjera koji će vršiti stručni nadzor i tehnički pregled za složeni inženjerski objekat: i to za elektroenergetske objekte (dalekovodei trafostanice naponskog nivoa 10kV i više I kablovske podzemne instalacije naponskog nivoa 10 kV i više).

Podaci o licima iz prethodna tri stava upisuju se u izjavi o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, odnosno kvalifikacijama rukovodećih lica i naročito kvalifikacijama lica koja su odgovorna za pružanje konkretnih usluga.

VII Contract


Tenderska dokumentacija

Document type Filename Size (KB) Upload date
Tenderska dokumentacija tenderska d cmiljača.doc 571.5 15/06/2020 11:03:07


Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Document type Filename Size (KB) Upload date


Decisions

Document type Filename Size (KB) Upload date
Decision odluka o izboru 01-16-20_2020.pdf 1817.43 23/07/2020 14:33:50
Decision rjesenje o ispravci greske 01-16-20_2020_07_27_09_49_01_243.pdf 1195.5 27/07/2020 14:02:58


Contracts

Document type Filename Size (KB) Upload date
Contract ugovor 01-16-20 sistem-mne_2020_08_12_13_43_18_617.pdf 4271.44 13/08/2020 08:13:42

Place and date of publication:

Portal of the Public Procurement Administration: portal.ujn.gov.me
last change on date: 13/08/2020 09:09:18

Print this page