CRNA GORA
Ministarstvo finansija
Uprava za javne nabavke

Naručilac Ministarstvo saobracaja i pomorstva Crne Gore-Uprava pomorske sigurnosti BAr,
Broj 1573/17
Mjesto i datum Bar 23/10/2017


Ministarstvo saobracaja i pomorstva Crne Gore-Uprava pomorske sigurnosti BAr, objavljuje


TENDERSKU DOKUMENTACIJU
broj: 1573/17
za Otvoreni postupak

I Podaci o naručiocu

Naručilac:
Ministarstvo saobracaja i pomorstva Crne Gore-Uprava pomorske sigurnosti BAr
Kontakt osoba/e:
Nexhat Kapidani
Adresa:
Marsala Tita br.7
Poštanski broj:
85000
Grad:
Bar
Identifikacioni broj:
02156369
Telefon:
030/313-241
Fax:
030 /313 - 274
Elektronska pošta (e-mail):
ministarstvosaobracajacrnegore@gmail.com
Internet stranica (web):
www.pomorstvo.me

II Predmet javne nabavke34913000-0 Razni rezervni djelovi
50312300-8 Održavanje i popravljanje opreme za mrežu podataka

Opis (dodatak)

Održavanje , servisiranje i unapređenje VTMIS sistema sa nabavkom i ugradnjom djelova (UPS) na lokacijama VTMIS sistema: Obosnik, Dobra Voda , Crni rt i Mavrijan (UPS)

Označiti da li se predmet javne nabavke nabavlja kao:III Podaci o zaključivanju okvirnog sporazuma (ukoliko je primjenjivo)

Javna nabavka predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma


IV Procijenjena vrijednost javne nabavke

Procijenjena vrijednost javne nabavke u eurima sa uračunatim PDV-om: 68.000,00 €

V Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude


VI Dodatne informacije

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 21.11.2017 godine u 10,30 sati, u prostorijama Uprave pomorske sigurnosti Bar, na adresi M.Tita broj 7.

VII Dokumentacija


Tenderska dokumentacija

Tip dokumenta Naziv fajla Veličina (KB) Datum unosa
Tenderska dokumentacija obrazac 3 vtmiss zadnja verzija.docx 99,41 27/10/2017 07:50:50


Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Tip dokumenta Naziv fajla Veličina (KB) Datum unosa


Odluke (rješenja)

Tip dokumenta Naziv fajla Veličina (KB) Datum unosa
Odluka (rješenje) elman odluka.pdf 2062,57 22/11/2017 09:06:45


Ugovori

Tip dokumenta Naziv fajla Veličina (KB) Datum unosa
Ugovor ugovor vtmis.pdf 1268,98 11/12/2017 13:21:15

Mjesto i datum objavljivanja:

Portal Uprave za javne nabavke: portal.ujn.gov.me
Zadnja izmjena dana: 11/12/2017 14:29:13

Štampaj stranu