CRNA GORA
Ministarstvo finansija
Uprava za javne nabavke

Naručilac Ministarstvo saobracaja i pomorstva- Uprava pomorske sigurnosti Bar,
Broj 1733/18/6
Mjesto i datum Bar 25/10/2018


Ministarstvo saobracaja i pomorstva- Uprava pomorske sigurnosti Bar, objavljuje


TENDERSKU DOKUMENTACIJU
broj: 1733/18/6
za Otvoreni postupak

I Podaci o naručiocu

Naručilac:
Ministarstvo saobracaja i pomorstva- Uprava pomorske sigurnosti Bar
Kontakt osoba/e:
mr Bilgena Pačariz, Vesna Bakić i Nexhat Kapidani
Adresa:
M.Tita br.7
Poštanski broj:
81000
Grad:
Bar
Identifikacioni broj:
02156369
Telefon:
030/313-241
Fax:
030/313-274
Elektronska pošta (e-mail):
nexhat.kapidani@pomorstvo.me
Internet stranica (web):
www.pomorstvo.me

II Predmet javne nabavke34913000-0 Razni rezervni djelovi
50312300-8 Održavanje i popravljanje opreme za mrežu podataka

Opis (dodatak)

Održavanje , servisiranje i unapređenje VTMIS sistema sa nabavkom i ugradnjom djelova, opreme (UPS) na lokacijama VTMIS sistema: Obosnik, Dobra Voda , Crni rt i Mavrijan (UPS)

Označiti da li se predmet javne nabavke nabavlja kao:III Podaci o zaključivanju okvirnog sporazuma (ukoliko je primjenjivo)

Javna nabavka predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma


IV Procijenjena vrijednost javne nabavke

Procijenjena vrijednost javne nabavke u eurima sa uračunatim PDV-om: 65.000,00 €

V Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude


VI Dodatne informacije

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 16.11.2018. godine u 10 i 30 sati, u prostorijama Uprave pomorske sigurnosti Bar na adresi ul. Maršala Tita broj 7 , Bar.

VII Dokumentacija


Tenderska dokumentacija

Tip dokumenta Naziv fajla Veličina (KB) Datum unosa
Tenderska dokumentacija td vtmis.docx 94,73 25/10/2018 08:48:17


Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Tip dokumenta Naziv fajla Veličina (KB) Datum unosa


Odluke (rješenja)

Tip dokumenta Naziv fajla Veličina (KB) Datum unosa
Odluka (rješenje) odluka vtmis.pdf 2230,18 20/11/2018 08:13:17


Ugovori

Tip dokumenta Naziv fajla Veličina (KB) Datum unosa
Ugovor ugovor vtmis.pdf 1595,23 17/12/2018 09:19:22

Mjesto i datum objavljivanja:

Portal Uprave za javne nabavke: portal.ujn.gov.me
Zadnja izmjena dana: 17/12/2018 10:08:36

Štampaj stranu